Tuesday, March 15, 2005

???????? ???? ?? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ????


برپائی جشن چهارشنبه سوری پيروزی آتش آزادی بر تاريک انديشی دينی است

پي نوشت :
ديشب به 2 تا مراسم چهارشنبه سوری رفتم ... اولش با آتيش واقعی که کلی از روش پريديم با آش رشته خوشمزه ... دومی هم در رستورانی که بطور خصوصی رزو شده بود ترتيب چيدن ميزهاش رو عوض کرده بودن و با موزيک زنده تا دَم دَمای صبح !نمی دونستم اينقدر استعداد خواننده گی توی ايونی ها هست ! تقريبا اکثر شرکت کنندگان هنر نمائی کردن !