Saturday, February 12, 2005

خاموشی فروغ ...مرگ پرنده, پايان پرواز نيست

به بهانه سی و هشتمين سال روز، خاموشی قلب مهربان و عاشق فروغ


و اين جهان پر از صدای پای مردميست که همچنان که ترا می بوسند ، در ذهن خويش طناب دار تو را می بافند

" فروغ فرخزاد "

مرگ پرنده, پايان پرواز نيست ...فروغ ، شاعر شورشی معاصر ، پرواز را به خاطر سپرد و جاودانه شد

شعری چاپ نشده از فروغ فرخزاد