Sunday, February 27, 2005

" ادامه گزارش شرکت در " کنفرانس های تهيه مقدمات اجلاس جهانی جامعه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد

تمام صبح روز جمعه به بحث و گفتگو با نمايندگان کشورهای مختلف از جمله ايران گذشت ، طی 3 ساعت در بعد ازظهر جلساتی که با نمايندگان دولت امريکا ، کانادا و چند کشور ديگه داشتيم که بطور جداگانه در مورد سانسور اينترنتی و بقيه مسائل مربوطه به ايران گفتگو کرديم و قرار شد که نمايندگان اون کشورها به دولت ايران فشار بياورند و از جامعه جهانی درخواست کنند که فشار ها و دستگيری های اينترنی ها قطع بشه ." ان جی او " های مختلفی از کشور های گوناگون اومده بودند ، معمولا " ان جی او " ها تشکل های غير دولتی هستند و لی گروهی که بعنوا ن " ان جی او جوانان ايرانی " در اين کنفرانس شرکت کرده بودند . چندين مرد با قيافه های کاملا دولتی و حرکات مشکوک ، دختری متولد امريکا و دانشجو در لندن ! که هم فارسی اش از من به مراتب بهتر بود و با روسری در جلسات شرکت می کرد ! مسئول اين " ان جی او " کاملا دولتی - اسلامی مردی بود که گويا در دانشگاهی در لندن تدريس می کنه ، ايشون با قيافه کاملا " آقای حاجی " ( کسانی که فيلم دنيا با بازيگری " هديه تهرانی " رو ديده باشند می دونن چی می گم ) .ايشون بسان بقيه همپای های ايرونی اشان بسيار بد اخم هم بود ! جالب ترين قسمت اين " نما يند گان جوانان ايرونی " اين بود که بغير از همون دختر خانم که حجابش ! از شال گردن آبی کوچک شروع و روزهای آخر به روسری بزرگ و کلفت مشکی ختم شد ! بقيه همگی بالا ی 35 سال داشتند . تا جايی که من می دانم ، 65 % جمعيت کشور زير 25 سال سن هستند و ايران از جوانترين کشورهای دنياست حالا چطور اين " ان جی او جوانان " دراين کشور نتونسته از دانشجويان و دختران و پسرانی که از اينترنت استفاده می کنند و زير 25 هستن نماينده ای به ژنو بفرسته و مجبور بوده يک گروه 10 نفری مُسن رو بفرسته همگا ن می دانند ! شايد من زيادی بد بين هستم ولی چندين بار از اين گروه ناهمگون و جوان !!! پرسيدم که شما در ايران چه خدمات اينترنتی انجام می هيد و هدفتان از شرکت در اين کنفرانس چيست که هرگز جواب مشخصی نگرفتم ! تنها موردی که هم اعضای اين گروه بدان اعتقاد داشتند و از من هم خواستند که به همراه گزارشگران بدون مرز پلت فورم مشترکی درست کنيم و بر عليه حمله احتمالی امريکا به ايران اعتراض کنيم ! چون کشور ايران ( بخوانيد دولت ملاها ) در صحنه جهانی مظلوم واقع شده !!! من گفتم که موضوع و برنامه اين کنفرانس حمله امريکا به ايران نيست کما اينکه موضوع رعايت نکردن حقوق بشر در کشور ها هم نيست والا بر عليه کشورهائی مثل ايران هزاران نفر می توانند از تجربيات شخصی زندگی در ايران کلی شهادت بدهند ! سايت اين " Iranian Youth ICT NGO " فقط يک صفحه هست ! احتمالا شب قبل از کنفرانس درست شده ! دوستانی که در ايران هستند می تونند به اين آدرس مراجعه بکنند و ببينند که اصلا چنين جريانی وجود فيزيکی در تهران داره و يا فقط برای کنفرانس های خارجی ساخته شده ! خيابون ديباجی جنوبی، ساختمان/آپارتمان بهار ، شماره23 ، اتوبان صدر ، تهران . تلفن 2565630 و فکس 2901231

مصاحبه کوتاهی با راديو فردا داشتم که در اينجا می تونيد بشنويد .وقتی اين مصاحبه خودم رو شنيدم به نظرم مياد که کلی اديت شده !
اين صندلی بزرگ در ميدان جلوی ساختمان سازمان ملل هست . صندلی سمبل بمب ها و مين هائی است که پس از جنگ در کشورها به جا مانده و پای انسان های بی گناه رو قطع می کنه.

ساعت 6 عصر سالنی در دانشگاه ژنو توسط " گزارشگران بدون مرز " تهيه شده بود که برای چند ساعتی پس از توضيح در مورد اوضاع اينتر نت در کشور ايران و ... ، برنامه پرسش و پاسخ داشيتم که به سوالات حاضران جواب می داديم .