Sunday, January 09, 2005

White Desert – Egypt – New Year's day 2005
تازه از مصر برگشتم .. " قاهره / کايرو " شهر رويائی ،ولی بسيار کثيف و شلوغ و پر هياهو ...شبهای دراز با دوستان فراوان ...جشن کريسمس و شادی هاش ... سال نو در صحرای سفيد ... تازه به لندن برگشتم و هنوز همه چيز غير طبيعی است ... 4 روز در صحرای سفيد در ميان ماسه و شن و آسمون معلق بودن . .. تماشای غروب زيبا و طلوع زود رس خورشيد در صحرا ... اسب سواری عصر ها ، تاختن به سوی غروب در جاده بی انتها و در کنار عظمت اهرام ثلاثه ... و ... و... درس های زيادی به من داد ...بايد سفر نامه اين 3 هفته رو بنويسم . عکسهای زيبائی گرفتم که بزودی آپ لود می کنم .ممنون از تمام دوستانی که ای ميل زدن و شرمنده که زودتر نتوستم جواب بدم ... راستش اين بار تصميم داشتم اصلا سراغ اينتر نت نروم ... با روش زندگی من 3 هفته بدون اينتر نت بودن بسيار طولانی است ! البته " موبايل " همراه هميشگی 12 سال اخيرم با من بود ! کار های بانکی و وابستگی زندگی اينترنتی و ... مجبورم کرد چند ساعتی رو بر خلاف ميلم از اينتر نت استفاده کنم !