Wednesday, December 08, 2004


آلبوم جديد گروه U2
How To Dismantle An Atomic Bomb به بازار اومد و منهم طبق معمول دراولين فرصت ممکن خريدمش ! کيفيت آهنگ های اين آلبوم به نظر من در مقايسه با کارهای قبليشون بسيار بالاتر هست . اعضای اين گروه ايرلندی الاصل بسيار روشنفکر هستند و در اکثر حرکات های اعتراضی جهانی بر عليه ظلم و همچنين جمع آوری کمک های مالی برای موسسات خيريه جهانی هميشه پيش قدم هستند . خواننده اصلی گروه " Bono " تنها خواننده ای هست که در کنسرت Band Aid سال 1984 و همچنين اجرای جديد سال 2004 به نفع قحطی زده گان و گرسنگان آفريقائی برگذار شد شرکت کرده . گوش دادن به اين آلبوم رو به همه پيشنهاد می کنم .