Friday, October 29, 2004

Halloween Day

روز يکشنبه " هالوين " هست ولی برای کسانی مثل من که از هر موقعيتی استفاده می کنيم تا شلوغ کنيم و مهمونی بريم از امشب رسما " Halloween Weekend " مون شروع ميشه دارم با 10 تا 15 تا از دوستان به يک بار محلی ميرم . از طرف باشگاه ورزشی که من عوضش هستم مهمونی گرفتن که موزيک زنده و غذا هم داره منهم با پرروئی کلی از دوستانم رو دعوت کردم که اکيپی بريم ... فردا هم که پارتی هست و يکشنبه همه اصلا خود روز " هالوين " هست و اصلا نميشه توی خونه موند !