Monday, August 09, 2004

آنها برای آزادی " ما " جنگيدند


من خواندن کتابهای خاطرات زندان و بيوگرافی اشخاص رو دوست دارم . بيوگرافی انسانهای سرشناش از نويسنده گرفته تا هنرمند و سياسمتدار انی که دوستشان دارم رو خوندم و هميشه پس از خوندن کتاب زندگی فردی احساس نزديکی زيادی به اون شخص می کنم .
خواندن کتاب خاطرات زندانيان رها شده از ، سياه چالهای جمهوری اسلامی برايم به مثابه تجربه ای بس گرانبهاست که با شوق و گاها اشک ريزان می خونم .
کتاب" مصلوب " به قلم " کتايون آذرلی " رو تازه تموم کردم اينهمه ظلم و شکنجه بر جسم نحيف و روح شکننده ، دخترکی 17 ساله غير قابل تصور هست ...

لينکهای زير توضيحاتی در مورد چند کتاب خاطرات زندان هست که قبلا همه رو خوندم .در سالگرد کشتار وحشيانه تابستان 67 و بياد تمامی زندانيان مبارز که زير شلاق ، شکنجه و تازيانه ، در ميدانهای تير ، بالای چوبه دار و ... برای ساختن " ايرانی بهتر " جانشان را فدا کردند ، چند لينک زير را بخوانيد.


من يک دار می خواهم –کتايون آذرلی –
فراموشتان نمی کنيم – سودابه اردوان –
حقيقت ساده – منيره برادران –
زندگی همين نيست –دکتر فرهاد بهبهانيان -
خاطرات زندان – شهرنوش پارسی پور-
هزاران لاله نروئيد – ويدا حاجبی-