Thursday, July 22, 2004

  ازدواج به وصال نرسيده و جوامع سنتي-مذهبي
 
برای تمامی دختران جوان ايرانی ... عروسهای آينده ... مادران فردا ... مقاله ای که پس از خواندن آن هنوز   شوکه هستم ... چقدر تحقير و چقدر حقارت برای دختران شرقی ... چه پسران و مردان احمقی که اجازه ميدهند اينگونه  با نو عروسشان  برخورد شود ... پيامی برای  اين به اصطلاح مردان !!! گم شويد و مردانگيتان !!!! را در جای ديگر بيابيد ! اه ! تف ! هنو زم شوکه هستم !
 
 
صادقانه بيانديشيم! تاكنون جقدر از آموزشهاي جنسيمان را از طريق منابع معتبر آموخته ايم؟ چقدر در مورد SEX با بچه ها و دختر وپسرهاي نوجوانمان صحبت كرده ايم ؟ چقدر آنها را از جنس مخالف ترسانده ايم ؟ چقدر در برابر دختر هايمان از زن بودن ناليده ايم وآنها را از سرنوشت محتومشان ترسانده ايم؟ ما زنها مهمترين نقش را در آموزش نسل بعد داريم، به شرط آنكه خودمان دچار سر خوردگيها و سر در گميهاي نسلهاي قبلمان نباشيم!از خودمان شروع كنيم. 
 
با تشکر از خانم  ميترا مولائی نژاد