Wednesday, July 21, 2004

 روزگار
 
و  اين منم
اميدها و آرزوها در مشتم
غم ها و غصه ها در مشتی ديگر
ميروم
گاهی شاداب و مغرور
گاهی خسته و غمگين
روزهای پر هيا هوی
                        شبهای خالی    
                                         خالی و بی انتها
 
جاده ای ، روبرويم نشسته
پرواز پرنده ای آسمانم را می شکافد
صدای بال اش ، سکوتم را می شکند
 
اميد ها و آرزوها در مشتم
ميروم
                 روز و شب
                                 شب  و روز 
                                                    هنوز         
تا فردائی ديگر
فاصله ها دارم
                                  فاصله
                                               سکوت
                                                            فراموشی

اميدها و آرزوها در مشتم
ميروم  
راهم ،  دور نيست
مقصدم
پشت ديوار همان خاطره ها ست !