Tuesday, July 20, 2004

  
  آوای تکراری 
  
   
گفتم که عشق را
 با قامتش همه زخمي
 با سينه اش همه تبدار
بر صفحه ای همه خونين بياورم
 
...
افسوس
" دستم نميرود به نوشتن " !