Friday, July 02, 2004


دوباره مثل اين " شن " ها
روحم
مانند همين شن های دستم، آزاد و رها
بی قيد و درهم
خواهد شد
بزودي زير سقف آسمان
شادمان
سيراب از مستی شبانه
با جوانهّ ای مغرور
و صدای موج های دريا خواهم آميخت
غروب ، مهتاب ، طلوع و نور
همراهم ، خواهند بود
بزودی زير سقف نيلگون آسمان
خندان و رها
پرواز خواهم کرد
بزودی
دگر بار خواهم آمد
تا بمانم !