Tuesday, June 22, 2004
Wimbledon Tennis 2004از ديروز بازی های تنيس در استاديوم "ويمبلدون " لندن شروع شده و با اين آلرژی لعنتی ممکنه که مجبور بشم يا در تلويزيون ببينم و يا از اينتر نت دنبال کنم ! بد شانسی از اين بد تر نميشه .. هر سال حداقل چند تا بازی مورد علاقه ام رو حتما در خود " Wimbledon " می بينم ولی امسال انگار از اين شانسها نخواهم داشت !