Monday, June 14, 2004

Hero’s Birthday


امروز سالگرد تولد " ارنستو چه گوارا " قهرمان خلقهای جهان هست. پزشک آرژانتينی دلسوزی که برای برابری و مبارزه باظلم " اسلحه " بر دوش ، جنگلها و شهر ها رو زير پا گذاشت ...دشمنان قسم مردم رنجديده، جسمش را به گلوله بسته و پنهانی دفنش کردند ..ولی آرمانش همچنان زنده و پا برجاست ... چه گوارا در تاريخ زنده است .