Tuesday, June 08, 2004

و هنوز ...

* اين جهان پر از صدای پای مردمی است
که همچنان که تو را می بوسند
در ذهن خويش طناب دار تو را می بافند ! *

فرياد از اين " انسان نما ها "
افسوس بر اعتماد ساده لوحانه من
و دريغ از " اينهمه " انرژی
که سنگدلانه به هدر داديدش !

* گاهی به اين حقيقت ياس آور
انديشه می کنيد
که زنده های امروزی
چيزی بجز تفالهّ يک زنده نيستند ؟ *


و اين هم بگذرد ...


سطر های ستاره دار * از شعرهای شاعر محبوب من " فروغ فرخزاد "