Saturday, May 08, 2004

سخن از پیوند سست دو نام
و همآغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
با شقایق های سوخته بوسه تو

فروغ فرخزادMany Congratulations to the Bride { N } & the Groom { M } Wish you all the happiness for the future