Sunday, May 30, 2004

! Listen


می شنوی ؟
چی ؟
بلند تر ؟
رسا تر ؟
نفسم بند آمده !
به همين " صدا " بسنده کن...
گوش کن
فقط برای يک بار زياد سخت نيست ...
می شنوی ؟