Sunday, May 02, 2004

گاهی اوقات پر کردن این " زندگی " به ساختن قصری پوشالی یا کاخی کاغذی می ماند. قصری چند طبقه ، ساخته شده از ورق های بازی " قمار " از جنس " قمار زندگی " کافی است تا ناگهان به یکی از آن ورق ها تلنگری بزنی ، همه زندگیت یکباره از هم می پاشد . گاهی اینست " زندگی " ! درست مثل همین الان !