Wednesday, May 19, 2004

جشن تولدی در کنار استخر
در استخری که من هر روز صبح ميرم ، مردان و زنان بسياری از ساعت 6:30 تا 9 صبح بطور جدی نيم ساعتی شنا می کنند و بعد بدنبال مشغوليات روزمره ... طبعا طی اين همه سال ، من چهره هائی رو هرروز می بينم که با بعضی سلا م و گفتگوی کوتاه و با بعضی لبخندی مختصر ، و عده ای هيچکدامش !... در ميون اينهمه دختر ، پسر ، زن و مرد از هر گونه گروه سنی چند مرد و زن مسن هستند که هميشه در هر شرايطی پای ثابت هستند. يکی از اونها " Garry " هست که با وجود سن بالا هميشه سر ساعت 6:30 توی محوطه رختکن هست . امروز فرد ديگری دور از چشم " Garry " کارت بزرگ تبريک قشنگ و بزرگی رو بهم داد که امضا بکنم و در صورت تمايل پولی هم در پاکت بگذارم تا جمعه صبح برای " Garry " تولد کوچيکی بگيريم.
روی کارت نوشته بود Happy 90th Birthday & wishing you many more to come
. از سر کنجکاوی نزديک در خروجی چند دقيقه ای باهاش گپ زدم و خودش ميگفت که بيشتر از 60 سال ميشه که هرروز صبح به اين استخر مياد. بغير از زمان جنگ جهانی دوم که در ارتش بوده و هنگامی که به مسافرت ميره تمام اين سالها صبحها با شنا کردن روزش رو شروع ميکنه ! واقعا از ته دل آرزو کردم که اگر قرار هست 90 سال عمر داشته باشم ، مثل اون با روحيه و ورزشکار بمونم ...از فردا جدی تر شنا می کنم !