Saturday, April 24, 2004

آی آدمها !
آی آدمها که بر لب ساحل نشسته شاد و خندانید !
یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
...
آی آدمها !
او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید ،
میزند فریاد و امید کمک دارد
...

" نیما یوشیج "