Sunday, April 18, 2004قسم خوردم بر تو من ای عشق
که جان بازم در رهت ای عشق
به خون پاک شهیدان ات
به قلب پر خون این ملت
نگیرد این شعله خاموشی
فروزد از هر کران ای عشق

آرامگاه مبارزان نامی زمان شاه تخریب میشود