Friday, April 02, 2004

دیشب،
با دلواپسی
دیشب ،
تمام شب
درباغ خاطراتم
نگاهم با نگاهت " همسفر " بود
...
امروز
بی دلواپسی
بی خاطره
چه خوش ام ...