Friday, April 30, 2004

عکس از سایت هنرمندان ایرانی در تبعید
در خانه فرهنگهای جهان در برلین ، جای این عکس بسیار خالی است