Monday, March 22, 2004

همبستگی درسال نو

درآستانه سال نو، جمعی ازخانواده های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین تجمع کرده و با چیدن سفره هفت سین و اجرای مراسم عید، پیام همبستگی خود به زندانیان سیاسی ونیز اعتراض به ادامه وضع نامشخص آنان و عدم اجازه ملاقات و یا آزادی افرادی که جرمی درباره آنان اعلام نشده است را بدین وسیله ابراز نمودند. مزدوران رژیم سراسیمه و هراسان، در واکنش به حرکت خانواده ها، شرایط فوق العاده در زندان ایجاده کرده و زندانیانی که مشغول هواخوری بودند را به پشت درهای بسته برده و تلفنها را قطع کردند.
ابرازهمبستگی مردم ابران با یکدیگر، تحت حکومت رژیم مستبد ولایت فقیه، همواره یکی از شیوه های مبارزه بوده است. بیهوده نیست که چرخهای ماشین سرکوب رژیم، علیه آن به حرکت درآمده و همواره آماده برهم زدن هرگونه جنبشی از این نوع بوده است.
مستقل از دلایل مشخص سیاسی، فرهنگ واپسگرای آخوندی که مردم را به عزاداری و خمودگی تشویق می کند نیزیک عامل مهم دیگر در برخورد سرکوبگرانه آن به سنتهای ملی مردم به شمار می آید. مردم ایران از هرفرصتی برای مبارزه با ممنوعیت شور وزندگی استفاده کرده اند. از این رو، اجرای مراسم چهارشنبه سوری و عید نوروز تنها در جایگاه برگزاری مراسمی سنتی قرار ندارد، بلکه یک "نه" بزرگ به رژیم مذهبی و استبدادی رژیم نیز هست و به همین خاطر هرسال بیش از سال گذشته، مردم به برگزاری باشکوه تر آن اصرار می ورزند. مزدوران رژیم در سال جدید نیز سعی در برهم زدن شور و شادی مردم کرده و به جشن وپایکوبی آنان حمله ور گشته اند. از جمله در شهر سنندج، مزدوران با حمله به مردم و جوانان، جشن و شادی آنان را برهم می ریزند و تعدادی را نیز زخمی یا دستگیرمی کنند.
همبستگی، این سلاح مردمی، ازجمله ابزاری است که در سالی که در پیش رو قرار دارد، می بایست نه تنها در میان افراد، بلکه بین اقشار مختلف اجتماعی از جمله کارگران وآموزگاران، دانشجویان، کارمندان، جوانان و زندانیان سیاسی و خانواده های آنان و غیره رشد و گسترش بیشتری یابد تا بیش ازاین تاروپود پوسیده ارتجاع حاکم را از یکدیگر بگسلد.

لیلا جدیدی