Thursday, March 18, 200420مارس به مناسبت سالگرد اشغال عراق به عنوان روز مخالفت با جنگ اعلام شده. به همین مناسبت در اکثر شهرهای بزرگ دنیا تظاهراتی بر پا خواهد شد.با شرکت در این تظاهرات از صلح جهانی دفاع کنیم