Tuesday, February 24, 2004

" حقیقت ساده "

روزهای اضطراب
روزهای انتظار
شب های سرد
روح خسته و غریب
شاخه گل نیلوفری
زیر تپش باران - خیس شد -

با عبور " نگاهی "
آسمانم لرزید !
نقش " نگاهی " زیر باران شسته شد

آسمان آبی من
با قلبی بهاری در راه است

پنجره های خانه ام منتظرند
" حقیقتی ساده " هنوز جریان دارد