Monday, February 16, 2004

برای پیوستن به تحریم نمایش انتخابات ملاها بر روی عکس زیر کلیک کنید.

با تحریم انتخابات رژیم را در مجامع جهانی بی‌آبرو کنید