Sunday, February 08, 2004

19 بهمن سالگرد حماسه سیاهکل


سال 50 ، سالی که زنگ بزرگ خون به صدا در آمد و توفان شکوفه داد...خاطره آن رزمندگانی را پاس می داریم که در جنگل های سیاهکل با آتش سلاحهای خود در سیاهی شب نور امید بر افروختند...