Tuesday, January 27, 2004

Story of me & Pomegranate 2
آشتی با " انار "

حدود 10 تا انار درشت خريدم و اينبار قصد دارم با هاشون آشتی کنم و با لبخند انار بخورم ... انارهای درشت و قرمز خوشرنگ .. به ياد انار های دانه شده در ظرف بزرگ شيشه ای، مثل قديما وقتی مادرم انارها ی دونه شده رو در يخچال نگه می گذاشت تا بعد از مدرسه بخوريم. گلپر پودر شده و نمک هم دارم...جای همه و مخصوصا جای " ش" عزيزم خالی...

بقول سهراب سپهری :

من اناري را
مي کنم دانه به دل مي گويم
خوب بود اين مردم
دانه هاي دلشان پيدا بود.