Friday, January 09, 2004

Reading Lolita in Tehran

امشب کتاب جالب و بسيار خواندنی " Reading Lolita in Tehran " رو تموم کردم . نويسنده خانم آذر نفيسی پرفسور در دانشگاه John Hopkins امريکا هست . جريان کتاب واقعی است و در سالهای 1995 در زمانی اتفاق می افته که اون در دانشگاه تهران زبان انگليسی تدريس می کرده.
نمی دوم که اين کتاب به فارسی ترجمه شده يا نه ولی خوندن ش رو به تمام کسانی که مسلط به زبان انگليسی هستند پيشنهاد می کنم .