Tuesday, January 20, 2004

" اولين تپش های عاشقانه قلبم "


نام کتابی است که در آن نامه های عاشقانه فروغ فرخزاد از زمانی که او دختر 16 ساله دبيرستانی در تهران بوده تا سن 21 سالگی که در شهر رم به تحصيل اشتغال داشته چاپ شده . اين کتاب به همت کاميار شاهپور { پسر فروغ } و عمران صالحی ، دوست قديمی و چندين ساله پرويز شاهپور منتشر شده. اين نامه ها همه خطاب به پرويز شاهپور که اولين عشق و تنها همسر فروغ بوده نوشته شده . وی نزديک به 4 سال پيش نقاب در خاک کشيد.

فروغ در نامه ای که خيلی مهم است می نويسد :

من هميشه دوستدار يک زندگی عجيب و پر حادثه بوده ام . شايد خنده ات بگيرد اگر بگويم من دلم می خواهد پياده دور جهان را بگردم من دلم می خواهد توی خيابان ها مثل بچه ها برقصم بخندم فرياد بزنم من دلم می خواهد کاری کنم که نقض قانون باشد.


فروغ مثل پروانه ای است که پيله اش را شکافته و آرزوی پرواز دارد، اما نمی تواند :

تو نمی دانی من چقدر دوست دارم برخلاف مقرارت و آداب و رسوم و بر خلاف قانون و افکار و عقايد مردم رفتار کنم ولی بند هائی بر پای من هست که مرا محدود می کند روح من وجود من و اعمال من در چهار ديواری قوانين سست و بی معنی اجتماعی محبوس مانده و من پيوسته فکر می کنم که هر طور شده بايد يک قدم از سطح عاديات بالاتر بگذارم من اين زندگی خسته کننده و پر از قيد و بند را دوست ندارم.
روز جمعه اين کتاب رو برام از ايران فرستادن .خوندش رو به همه دوستدارن فروغ فرخزاد پيشنهاد می کنم.