Sunday, November 16, 2003هر چه می گويم به قدر فهم توست
مُردم اندر حسرت فهم درست !

" مولوی/ رومی "

چند روزه همش کارم شده تکرار اين شعر زيبای " مولوی ". بابا زبونم مو درآورد !!! يک حرف رو چند بار بايد تکرار کنم تا بفهمی ؟
منکه هرچی مثنوی مولوی رو ميخونم بيشتر علاقه مند ميشم به اين شاعر با استعداد ايرانی . واقعا بدون امثال اون من با اين زبون الکن چطور ميتونستم اينقدر خوب و واضح منظورم رو بيان کنم ؟ هر چند که انگار بعضی گوشها يکباره تصميم ميگرند که همه چيز رو نا شنيده بگيرند ! کو " گوش " شنوا ؟