Monday, October 13, 2003


روز شنبه هوای آفتابی لندن بهانه خوبی برای پياده روی بود. با چند تا از دوستان به پارک مورد علاقه و نزديک خونه ام رفتيم ...نمايشگاه جديد در ساختمان Kenwood House بسيار جالب و ديدنی بود ... چه خاطراتی من از اين پارک نيمه جنگلی دارم ! ساليان پيش هميشه برای چرخ سواری اونجا بوديم ! چند سالی ميشه که اصلا چرخ سواری در پارک و جنگلهاش ممنوعه !روزهای آخر هفته ، صبحونه های کافی شاپ هميشه شلوغ Kenwood House .... صدای پرنده ها و گاهی نوک زدن به گوشه کيک ما ! اون گربه کْپل سياهه که اينقدر با هاش بازی کرديم که تا به ما ميرسيد صاحابش رو فراموش ميکرد و همون گربه باعث دوستی با " مالکوم و جنيفر " شد ! از اون روزها چند سالی ميگذره ولی اين " Hampstead Park " برای من هنوزم همون محيط ساکت و آرومی هست که در دوران تنهائی هميشه " پناهگاه " امنی برای " دغدغه های ذهن مشغولم " بوده !