Saturday, October 11, 2003


شيرين عبادی

تبريکی از صميم قلب به تمامی زنان آزاده جهان و مخصوصا " زنان در بند ميهنم "
حتی يک قدم پيشروی در مبارزه با نابرابری انسانها مرا به وجد مياورد ... می دانم که راه درازی در پيش داريم اما بگذار با خيالی آسوده چندی شادی کنيم، اختلافات سطحی را کنار گذاشته و دوشادوش برای دستيابی به پيروزی های بيشتر مبارزه کنيم .