Sunday, September 14, 2003


در مراسم ديشب " مينا اسدی " شاعره مبارز ايرانی بياد اعداميها می خواند :

" روياهائی در بيداری"

اگر می ماندند
شکوفه باران می شدن
درختان بادامی
که از تيغ گذشتند
اگر می ماندند
دهان کودکان
پر از شهد بادامهای رسيده می شد،
و حتا
بادامهای تلخ
اگر می ماندند!