Wednesday, September 10, 2003آن کلاغی که پريد
از فراز سر ما
وفرو رفت در انديشه آشفته ابری ولگرد
و صدايش همچون نيزه کوتاهی، پنهای افق را پيمود
خبر ما را با خود خواهد برد به شهر...


بازم دارم خودم رو در
شعرهای زيبای " فروغ فرخزاد " گم ميکنم و حتما دوباره پيداميکنم.
حتما روی عکس فروغ کليک کنيد