Wednesday, August 27, 2003

“ DIDO “

اين دختر خوش صدا در نزديکی منزل من زندگی می کنه . آخرين آلبومش به نام " Life to Rent "هست !و قشنگترين ترانه اون آلبوم آهنگ " White Flag " چند روزی هست که تمام مدت دارم به صدای جادوئی اش گوش ميدم !آهنگ"Thank you " آلبوم قبلی هم بسيار زيبا بود ولی اين معرکه است ...