Saturday, August 16, 2003

و اين جهان پر ازصدای حرکت پاهای مردميست
که همچنان که تو را می بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می بافند !... "فروغ فرخزاد "امروز شاهد صحنه ای بودم که برای چند لحظه آرزو کردم " ايکاش مسلسل پشت شيشه
مال من بود !