Tuesday, June 24, 2003

سيندرلا های تهرانی و شبه حکومت نظامی آخوندی
چند ساعت پيش با يکی از عزيزانم در محله گيشا صحبت کردم و گويا در بسياری از محلات تهران جوانان بايد قبل از ساعت 12 به منازل رفته باشند ! اگر در داستانهای دوران کودکی می خونديم که سيندرلا بايد قبل از ساعت 12 شب به خونه برگرده تا لباسهای زشت ، کهنه و پوسيده اش رو کسی نبينه ، امروزه در تهران جوانان اعم از دختر و پسر به دستور آخوندها بايد قبل از ساعت 12 خيابونها رو ترک کنند تا مبادا با فرياد آزاديخواهی اونها چهره زشت ، کهنه و پوسيده حکومت آخوندها برای جهانيان نمايانتر شود. نمام فروشگاهها و رستورانهای محله گيشا بايد قبل از ساعت 12 بسته باشند . اينها همگی بنوعی دلا يلی برای حکومت نظامی اعلام نشده هست . امروزه مردم ايران بيش از هر زمانی به کمک همديگه برای سرنگونی دژخيمان حاکم نيارمندند .