Sunday, May 11, 2003
ديشب بعد از مدتها فيلم "The WALL " شاهکار " Pink Floyd " رو ديدم . دوران تين ايجری ام با اين فيلم ساليان زندگی کردم ...هنوز هم بيشتر فيلم رو از بر هستم .قبلا هميشه توی ويدئو ديده بودم ولی توی Home Cinema . يک دنيای ديگه بود ... شاهکار موزيک قرن 20
هر کی اين فيلم رو نديده بره ببينه مطمئن باشيد پشيمون نميشيد .