Tuesday, May 27, 2003


گذشته آرام آرام ميميرد ...گذشته مرد ! " من " می دانم و " تو " نمی خواهی باورکنی ...با گذشته ، در حال زيستن تو را بسان اسفنجی " له " می کند ! باورکن " من " می دانم گذشته " مرده " ...