Sunday, May 25, 2003

عمريه غم تو دلم" زندونيه "
دل من" زندون" داره" تو" ميد ونی ...


دور ميزنم جهان را ، و هنوز دوره ميکنم روز را و شب را ، بازهم روزها را و شبها را ... هيچ را ...و هنوز را... چرا ؟