Tuesday, May 20, 2003


من يقين دارم که روزی ، آواز هر پرنده
از پلکان ابرها بالا خواهد رفت
من يقين دارم که روزی در بيابان تهی
شاخه ئی سبز خواهد روئيد
من يقين دارم که روزی در ارتفاع گردش امواج
پرستوئی آشيانه خو اهد ساخت
من يقين دارم که روزی ، خانه ها
از واژه های بلورين بنا خواهد شد
من يقين دارم که فردا
ازچشمهای يک غزال طلوع خواهد کرد

من يقين دارم که طلوع فردا
با دستهای ساده " ما " نور باران خواهد شد
من يقين دارم که فردا
از آن " ما " ست !