Wednesday, May 28, 2003

آرزوهام !
ديروز بيشتر روز رو داشتم به روياهام و آرزوها ئی که يک عمر همه جا دنبالم هستند و بنوعی ساليان
باها شون زندگی کردم ، فکر ميکردم تا اونجائيکه حافظه ام ياری ميکنه و يادمه هميشه از دوران خردسالی علاقه شديدی به سفر ، ورزش ، جمع آوری موسيقی هائی که بهشون علاقه دارم داشتم... و چند سالی هم شديدا دوست داشتم که دندانپزشک بشم !حالا هم که به گذشته برميگردم ميبينم که به خيلی از آرزوهام رسيدم ... تقريبا دوبار دور دنيا رو گشتم ! کلی از ورزشهای مورد علاقه ام رو بطور جدی دنبال ميکنم ...البته بسيار خوشحالم که به جای دندانپزشکی رشته ديگه ای رو انتخاب کردم ... در سننين نوجوانی سختيهای غير قابل پيش بينی چندی امانم رو بريده بود...
حالا هم هر چی فکر ميکنم انگار هنوز توی همين دنيای کوچيک خودمون ، جائی چند تا " آرزوی " گم شده دارم که از بيم اينکه شايد قابل دسترسی نباشن حتی بيان هم نمی کنم !
دارم بازم برای مدتی ميرم سفر Laptop رو هم نمی برم !شايددر اين سفر به بخشی از آرزوهام برسم !

" جام می و خون دل
هر يک به کسی دادند
در دايره قسمت بگذار چنين باشد"