Monday, May 19, 2003


" قد رسای دار اگر در نبرد ما
ز انبوه نعش مردم بيدار خم شود
يکدم گمان مبر که ز طغيان اين خروش
موجی فرو نشيند و از خشم کم شود ! "به ياد و برای خاطره دوستی عزيز { هلن } که درسن 19 سالگی در ارديبهشت 1361 توسط دژخيمان حکومت اسلامی ايران به دار آويخته شد ! و برای تمام قهرمانانی که عاشقانه در ميدان تير به چوبه دار بوسه زدند ، به مرگ خنديدند و رفتند ...يادشان گرامی باد .