Tuesday, April 08, 2003


توضيح لازمه ! اين آگهی بتازگی از ايران E-Mail شده ! افراد احساساتی ، قشری ، LOW IQ و ... از ديدن آگهی بپرهيزند !!
آگهی استخدام : افراد مومن و مکتبی واجد شرايط لطفا سريعا اقدام نمايند !